<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-5050637474074183637', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

La frase


"Antes de nada he de decir que me encanta la ciudad de Japón"

(Kimbo Slice, deportista metido a comentarista)

Etiquetas: ,

« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »

Blogger Bodi - 9/12/08 20:24 :

Joder, he tenido que ver el vídeo y que me lo repitieran 50 veces para darme cuenta de la gracia/cagada de la frase. Malditos examenes, me derriten el cerebro.    


»

Publicar un comentario