<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-1075658366372151940', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

The Pililos - Gil..y tal y tal


¡¡¡Eh!! ¿¿Por qué nadie me había dicho que había un grupo musical glorioso llamado The Pililos que existió en los 90? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie es capaz de subir a Internet El Rap del Logroñés" sabiendo que estará a la altura de sus dos otros grandes hits: "Gil...y tal y tal" y "El rap del Alba"?

PD1: Hablando de música, acabo de ver el corte de TVE y Manu Carreño (?) actuando para La Roja.

PD2: vídeo del día: cámara ruso cae.
« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »