<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-1075658366372151940', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Fail Compilation de mayo


Si Ramos estaba en abril, el entrenador borracho de Finalndia está en mayo. Aquí la compilación de fails del mes.
« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »

Anonymous MarinaB - 28/5/11 16:09 :

http://www.ara.cat/esports/barca/Linfografista-As-Madrid-Lliga-Campions_0_488951441.html . El As sigue pensando que el Madrid juega la final de la Champions !    


»

Publicar un comentario