<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-1075658366372151940', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

El anuncio de Amunike


No podía tardar mucho y al final ha llegado. Ya podéis ver aquí el anuncio de Renault Kangoo que protagoniza Amunike. Lástima que aún no esté enterito del todo.

Ver vídeo

PD: Si alguién sabe de algún lado que esté entero que avise que lo cuelgo.
« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »

Anonymous Anónimo - 22/4/06 17:15 :

Aprende a bailar con Amunike!!!!!!
na na na na na na naa    


Anonymous Anónimo - 22/4/06 17:21 :

L'amunike s'ha inventat un ball pel pollastre amb pa!!!ç
Cuixa per qui, cuixa per allà i pa pa pa jijijijij    


Anonymous Anónimo - 6/5/06 18:20 :

cabron    


Blogger Mirna - 27/8/12 12:19 :

Jajaja genial el anuncio! me parece increible que haya participado en el anuncio de una camioneta tan popular como la Kangoo    


»

Publicar un comentario