<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-1075658366372151940', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Subida a Urkiola del Athletic


En este orden llegaron ayer los jugadores del Athletic:

1º Felipe --30'22''
2º César --31'27''
3º Ipiña --32'39''
4º Gurpegi --33'04''
5º Prieto --33'29''
6º Tiko --33'34''
7º Solabarrieta --34'38''
8º Aranzubia --39'50''
* Retirado: Arriaga
« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »

Blogger la aguja - 3/6/05 01:36 :

¿Lo han hecho como castigo o como penitencia? A ver si el año que viene corren más (y quedan "UEFOS") y hacen la subida en moto.    


Anonymous Anónimo - 2/8/07 18:16 :

Una razón de la perdida de pelo por parte de los ciclistas puede ser el uso del casco, el pelo no respira y además el rozamiento, las humedades y sudadas.    


Blogger Unknown - 22/1/16 17:09 :

Este comentario ha sido eliminado por el autor.    


Blogger Unknown - 24/1/16 16:01 :

Không khí gần tết đang đến nhu cầu về mua sắm của người dân Vn đang được dân cao ngoài việc mua sắm ra nhu cầu nấu những món ăn truyền thông cũng đặt biệt được lưu ý: nhưng để nấu được các món ăn và tìm được công thức không phải đơn giản nhưbạn muốn học cach nau gio heo gia cay mien bac đúng cách không phải đơn giản qua nó thấy được việc hoc nau an o dau tot nhat không đơn giản xíu nào, ngoài những món đó ra còn có món vit nau chao mien nam là những món ăn ngon không thể vắng mặt cho măm cơm của gia đình, nếu miền nam có món vịt nấu chao thì miền bắc có món vit om sau ngon đây là những món cực ngon từ vịt    


Blogger Unknown - 28/9/16 07:36 :

J.J. Watt will have to wait nfl jerseys store until next season to make a serious run at an unprecedented NFL Jerseys fourth NFL Defensive Player of the Year award. The league's dominant defensive force re-injured Nike Air Max 90 his Nike Roshe Run back during Houston's Week 3 loss to the New England Patriots, NFL Network Insider Ian Rapoport reported Tuesday, according to multiple sources with direct knowledge of the situation. The Texans will be re-signing wholesale nfl jerseys veteran defensive Nike Free Run end Antonio Smith for depth, a source Nike Air Max 2015 Shoes informed of the one-year agreement has told Mike Garofolo. cheap nfl jerseys    


Blogger Unknown - 29/12/17 08:46 :

I know there will be many difficulties and challenges but I am determined to do it. If it does not succeed then it will be a lesson for me as well
catmario4.com    


»

Publicar un comentario