<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12265053\x26blogName\x3dBar+Deportes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bardeportes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bardeportes.blogspot.com/\x26vt\x3d-5050637474074183637', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Antónia Font - Calgary 88


Me acaban de pasar un recopilatorio con las mejores canciones del pop en catalán del último año. Salen los Manel, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Mishimes...pero yo me he quedado atrapado con el Calgary 88 de Antònia Font que explica un poco la historia de amor del jugador del Melilla del otro día pero ambientada en el mundo del patinaje. Aquí la canción y aquí la letra traducida.
« Home | Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »
| Siguiente »